ČERVENEC 2024

Solitairehra.com - Podmínky služby

Dodržování těchto smluvních podmínek

Dodržování našich smluvních podmínek

Napsal(a): Solitairea.com | Naposledy aktualizováno: 19 Červen 2023 | Ověřil(a): Elizabeth Miller

Poslední aktualizace 7. května 2023

Tyto Podmínky služby představují právně závaznou dohodu mezi vámi jako fyzickou osobou nebo jménem právnické osoby ("vy") a společností Solitairea LTD ("společnost", "my", "nás" nebo "naše"), o vašem přístupu a používání webových stránek společnosti Solitairea spolu s dalšími formami médií, kanálů, mobilních webových stránek nebo mobilních aplikací, které s nimi souvisejí, jsou s nimi propojeny nebo jsou s nimi propojeny (dále společně jen "stránky"). Přístupem na stránky potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky poskytování služeb, že jste jim porozuměli a souhlasíte s jejich dodržováním. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI SLUŽBY, MUSÍTE OKAMŽITĚ PŘESTAT STRÁNKY POUŽÍVAT.

Další podmínky, ustanovení nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou výslovně začleněny do těchto Podmínek služby formou odkazu. Dle vlastního uvážení si vyhrazujeme právo tyto podmínky služby kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nebo aktualizovat. Na změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto Podmínek služby. Vzdáváte se práva na konkrétní oznámení každé změny. Jste zodpovědní za to, že budete pravidelně kontrolovat tyto Podmínky služby a budete informováni o jejich aktualizacích. Vaše další používání Stránek po datu jakýchkoli revidovaných Podmínek služby znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Informace poskytované na Stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití porušovaly zákony nebo vyžadovaly naši registraci v dané jurisdikci nebo zemi. Proto ti, kteří se rozhodnou přistupovat na Stránky z jiných míst, tak činí z vlastní vůle a jsou výhradně odpovědní za dodržování místních zákonů, pokud se na ně vztahují.

Ochrana vlastního majetku

Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto stránky naším vlastnictvím. Veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, design webových stránek, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (souhrnně "Obsah") a ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažené (dále jen "Značky") jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou, nebo jsou nám licencovány. Jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách, jakož i dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, zahraničních jurisdikcí a mezinárodních úmluv.

Obsah a značky jsou na Stránkách poskytovány "TAK, JAK JSOU", pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách služby nesmí být žádná část Stránek, Obsahu ani Značek kopírována, reprodukována, sdružována, znovu publikována, nahrávána, zveřejňována, veřejně vystavována, kódována, překládána, přenášena, distribuována, prodávána, licencována ani jinak využívána pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Dokud jste oprávněni používat Stránky, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránek a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke Stránkám, Obsahu a Značkám.

Provoz a údržba

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, (1) monitorovat Stránky z hlediska porušování těchto Podmínek služby; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení porušuje zákon nebo tyto Podmínky služby, včetně, ale bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš Příspěvek nebo jeho část; (4) dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy, a (5) jinak spravovat Stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Stránek.

Prohlášení uživatele

Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek služby; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na Stránky přistupovat automatizovaně nebo jinými než lidskými prostředky, například prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete Stránky používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (5) vaše používání Stránek nebude v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Předpokládejme, že poskytnete informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné. V takovém případě si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Stránek (nebo jejich části).

Činnosti, které zakazujeme

Na Stránky nesmíte přistupovat ani je používat k jiným účelům, než ke kterým jsme Stránky zpřístupnili. Stránky nelze používat v souvislosti s jakýmikoliv komerčními aktivitami s výjimkou těch, které jsme výslovně schválili nebo podpořili.

Vaše příspěvky a příspěvky

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se Stránek ("příspěvky"), které jste nám poskytli, nejsou důvěrné a stávají se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví. Jsme oprávněni tyto Příspěvky neomezeně používat a šířit k jakémukoli zákonnému účelu, komerčnímu nebo jinému, bez uznání nebo náhrady. Tímto okamžikem se vzdáváte veškerých morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky poskytnout. Souhlasíte s tím, že vůči nám nebudete mít žádný postih za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva k vašim Příspěvkům.

Úpravy Solitairehra.com

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah Stránek podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si rovněž právo upravit nebo ukončit provoz všech stránek nebo jejich částí bez předchozího upozornění. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení provozu Stránek neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace na našich Stránkách.

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou vždy dostupné. Nemůžeme zaručit, že Stránky budou vždy dostupné. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související s Webovými stránkami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu Stránky změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu ke Stránkám nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení provozu Stránek. Žádné z ustanovení těchto Podmínek služby nebude vykládáno tak, že nás zavazuje k údržbě a podpoře Stránek nebo k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

Ukončení

Tyto podmínky poskytování služeb zůstávají v platnosti po celou dobu používání stránek. Aniž by tím bylo omezeno jakékoli jiné ustanovení těchto podmínek služby, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti odepřít přístup k webu a jeho používání (včetně zablokování konkrétních IP adres) jakékoli osobě z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, mimo jiné také z důvodu porušení jakéhokoli prohlášení, záruky nebo dohody obsažené v těchto podmínkách služby nebo jakéhokoli platného zákona nebo nařízení. Můžeme kdykoli a bez varování ukončit vaše používání nebo účast na stránkách nebo odstranit jakýkoli obsah nebo informace, které jste zveřejnili, a to podle vlastního uvážení.

Předpokládejme, že váš účet z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme. V takovém případě máte zakázáno registrovat se a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky služby a vaše používání Stránek se řídí a vykládají podle zákonů Anglie a Walesu a veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek a vašeho používání Stránek nebo s nimi související podléhají výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Úplná dohoda

Podmínky poskytování služeb, Zásady ochrany osobních údajů a veškerá další právní upozornění, která jsme zveřejnili na Stránkách, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se Stránek. Předpokládejme, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek služby bude příslušným soudem považováno za neplatné. V takovém případě nebude mít neplatnost takového ustanovení vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek služby, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek služby se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení. To, že neuplatníme žádné právo nebo ustanovení podle těchto Podmínek služby, neznamená, že se takového práva nebo ustanovení vzdáváme.

Kontaktujte Solitairehra.com:

  • Solitairea LTD: Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Náš e-mail je: [email protected]

ZPĚT NA OBSAH